20200707 130629

2 บ้านดิน

2 บ้านดิน

OurLand - หมู่บ้านพอเพียง
 1. OurLand เสาหลัก
 2. 2 บ้านดิน
 3. 3 แก๊สชีวภาพกับน้ำทิ้งจากห้องครัว
 4. 4 บ้านไม้ไผ่
 5. 5 ฟาร์มน้ำเสีย
 6. 6 ปุ๋ยหมัก
 7. 7 การเก็บน้ำ
 8. 8 ผลิตไฟฟ้าโดยใช้โซล่าเซลล์
 9. 9 ปลูกผักในล้อยาง
 10. 10 ระบบบำบัดน้ำเสีย
 11. 11 ที่อนุรักษ์หิ่งห้อย
 12. 12 บ้านค้างคาว